ശാഖാ വാർത്തകൾ

പട്ടാമ്പി ശാഖ ഇരുപത്തേഴാമത് വാർഷികം

4 weeks ago
ശാഖയുടെ ഇരുപത്തേഴാമത് വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവും പ്രതിമാസയോഗവും സംയുക്തമായി 07/01/2024 ഞായറാഴ്ച ശാഖാ മന്ദിരം വാടാനാംകുറുശ്ശി വെച്ച് 9 AMനു മഹിളാവിംഗ്...
Read More

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *