ചൊവ്വര ശാഖ 2023 ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം

ചൊവ്വര ശാഖയുടെ 2023 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ യോഗം ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുടെ 10-04-23 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ K. വേണുഗോപാലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ശ്രീ T. P. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു.

നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

ശാഖാ വാർഷികം ഗംഭീരമായി നടത്തുവാനും അതിലേക്കു കേന്ദ്ര ഭാരവാഹികളെ ക്ഷണിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ശാഖയിൽ ഗൃഹ സന്ദർശനം നടത്തി എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നേരിട്ട് കണ്ടു വാർഷികത്തിന് ക്ഷണിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്‌, കണക്കുകൾ എന്നിവ ശ്രീ മധു വായിച്ചത് യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

ശ്രീ സേതുമാധവന്റെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം സമാപിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *