പാലക്കാട് ശാഖ സൂപ്പർ സീനിയർ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു

പാലക്കാട് ശാഖയിലെ 80 വയസ്സ് തികഞ്ഞ 9 പേരെ പൊന്നാട അണിയിക്കുകയും നിലവിളക്ക് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിയാണ് ഇത് നിർവ്വഹിച്ചത് .

എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു

സെക്രട്ടറി
പാലക്കാട് ശാഖ

1+

2 thoughts on “പാലക്കാട് ശാഖ സൂപ്പർ സീനിയർ അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു

  1. Happy to see that our Palakkad Sakha has taken the initiative of visiting the residence of super senior citizens and felicitating them. This is Indeed a good gesture and would go a long way in making them feel very happy as someone is remembering them at the fag end of their life. Congratulations to the organisors

    Kuttikrishnan P P

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *