മുംബൈ ശാഖ 441മത് ഭരണസമിതി യോഗം

മുംബൈ ശാഖയുടെ 441മത് ഭരണസമിതി യോഗം 23-06-2024 നു 10:30 AM നു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ എ പി രഘുപതിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി.

ശ്രീ വി ആർ മോഹനന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം സമാരംഭിച്ചു. ഈയിടെ അന്തരിച്ച സമുദായാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

സെക്രട്ടറി ടി വി മണിപ്രസാദ്‌ അവതരിപ്പിച്ച മുൻ യോഗ റിപ്പോർട്ട്, ഖജാൻജി അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ എന്നിവ യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

ശാഖയുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്കുകൾ ഇന്റെണൽ ഓഡിറ്റർ, സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്നിവരുടെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു ലഭിച്ചെന്ന് ഖജാൻജി അറിയിച്ചു. യോഗം അവ അംഗീകരിച്ച് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

സെക്രട്ടറി മുൻ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് യോഗം ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അംഗീകരിച്ചു.

വാർഷിക പൊതുയോഗം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി 2024 ജൂലൈ 21 നു രാവിലെ 11 AM നു കൂടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ച് പൊതുയോഗ നോട്ടീസ് അംഗീകരിക്കുകയും അവ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കുവാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ശാഖയുടെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ജോഗേശ്വരി-ബോറിവിലി ഏരിയ മുന്നോട്ട് വന്നതായി ഏരിയ മെമ്പർ അറിയിച്ചു. കഴിയുന്നതും വേഗം വേദി ബുക്ക് ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ നന്ദി പ്രകാശനത്തോടെ യോഗം പര്യവസാനിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *