മുംബൈ ശാഖ 440മത് ഭരണസമിതി യോഗം

മുംബൈ ശാഖയുടെ 440മത് ഭരണസമിതി യോഗം 12-05-2024 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് ശ്രീ വി പി മുരളീധരന്റെ അന്ധേരിയിലുള്ള വസതിയിൽ ചേർന്നു.

പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ രഘുപതി അദ്ധ്യക്ഷനായ യോഗം ശ്രീമതി ശ്രീദേവി വിജയന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങി.

കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിനു ശേഷം അന്തരിച്ച സമുദായാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ച മുൻ യോഗ റിപ്പോർട്ട്, ഖജാൻജി അവതരിപ്പിച്ച, കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള വരവ് ചിലവുകൾ എന്നിവ യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

താനെ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള കുമാരി അനഘ സുനിൽകുമാറിന്റെയും അപർണ്ണ ഋഷികേശ് പിഷാരോടിയുടെയും ആജീവനാന്ത അംഗത്വ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചത് യോഗം പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിച്ചു

ശാഖയുടെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക കണക്കുകൾ(ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്) എന്നിവ യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇൻറെണൽ ഓഡിറ്റർ, സ്റ്റാട്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്നിവർക്ക് പരിശോധക്കായി അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി സഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. അത് കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കുവാൻ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത കോപ്പികൾ വിതരണം ചെയ്ത് തീർന്നതിനാൽ കുറച്ച് കോപ്പികൾ കൂടി പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അടുത്ത യോഗം ജൂൺ 23 ഞായറാഴ്ച കൂടുവാൻ തീരുമാനിച്ച് ജോ.സെക്രട്ടറിയുടെ നന്ദി പ്രകാശനത്തോടെ യോഗം ഉച്ചക്ക് 2.30 ന് നു സമാപിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *