കൊടകര ശാഖ വാർഷിക പൊതുയോഗം

കൊടകര ശാഖയുടെ 2021-22 ലെ വാർഷിക പൊതുയോഗം 2022 ഏപ്രിൽ 17, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9.30 നു പുലിപ്പാറക്കുന്നിലെ കൊടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്യുണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യപരിപാടികളോടെ നടത്തുന്നു.

 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *