പല്ലാവൂർ അപ്പു മാരാർ പുരസ്കാരം പല്ലാവൂർ രാഘവ പിഷാരോടിക്ക് നൽകി

2018ലെ പല്ലാവൂർ അപ്പു മാരാർ പുരസ്കാരം പ്രമുഖ ഇലത്താള വിദ്വാൻ ശ്രീ പല്ലാവൂർ രാഘവ പിഷാരോടിക്ക് 15-02-2021 നു കേരള കലാമണ്ഡലം കൂത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നൽകി.

വാദ്യ കലാമണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത പല്ലാവൂർ ത്രയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അടിസ്ഥാന താളം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത രാഘവ പിഷാരോടിക്ക് പല്ലാവൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചുവെന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ.

പല്ലാവൂർ രാഘവ പിഷാരോടിക്ക് പിഷാരോടി സമാജത്തിന്റെയും വെബ് സൈറ്റിന്റേയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പല്ലാവൂര്‍ അപ്പു മാരാര്‍ പുരസ്‌കാരം പല്ലാവൂര്‍ രാഘവ പിഷാരടിക്ക്

 

3+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *