വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖ 2023 ആഗസ്റ്റ് മാസ യോഗം

വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖയുടെ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ യോഗം 15-8-23ന് 3 PMനു ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള ശ്രീ രവിയുടെ വസതി “ശ്രീനിലയത്തിൽ” വച്ച് നടന്നു. ഗൃഹനാഥ ശ്രീമതി നന്ദിത ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി. ശ്രീമതി ആനന്ദവല്ലി പിഷാരസ്യാർ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി. ഗൃഹനാഥൻ ശ്രീ.പി. രവി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ശാഖാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ എ. പി .രാജൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു .

കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി മൗന പ്രാർത്ഥന നടത്തി. ചർച്ചയിൽ ഓണാഘോഷവും വാർഷികവും അവാർഡ് ദാനവും ഒന്നിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 9ന് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് (ആറ്റുർ) നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു . കേന്ദ്ര ഭാരവാഹികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന്നായി സെക്രട്ടറിയെയും ട്രഷററേയും ചുമതലപ്പെടുത്തി .ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ശാഖാഅംഗങ്ങളെയും പ്രസിഡണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ശ്രീ ചക്രപാണി പിഷാരടിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അഞ്ചുമണിക്ക് സമാപിച്ചു.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *