യു. എ. ഇ. ശാഖ 2023 നവംബർ മാസ യോഗം

യു. എ. ഇ. ശാഖയുടെ നവംബർ മാസത്തെ യോഗം ശ്രീ KP നാരായണൻ & ശ്രീമതി വൃന്ദ നാരായണന്റെ വസതിയിൽ വച്ച് 19-11-2023 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 ന് ചേർന്നു.

മാസ്റ്റർ നവീൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി. ആതിഥേയൻ എല്ലാവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമനിധി നടത്തി.

തുടർന്ന് ശ്രീമതി വൃന്ദ നാരായണൻ ശ്രീ. പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീ. രമേഷ് നാരായണ പിഷാരോടി, ശ്രീമതി സരയു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. കുമാരി അനുഷ്ക രമേഷ് അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി.

ശ്രീമതി സരയു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആതിഥേയനും കുടുംബത്തിനും യോഗത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി, യോഗം പര്യവസാനിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *