ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ 2024 മെയ് മാസ യോഗം

ശാഖയുടെ 2024 മെയ് മാസത്തെ കുടുംബയോഗം 19-5-24നു 4.PMനു ഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലങ്കര പിഷാരത്ത് ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് കൂടി. ശ്രീമതി ശ്രീകുമാരി മോഹനന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആരംഭിച്ചു. എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മെംബർമാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഗൃഹനാഥൻ ശ്രീ സുന്ദരേശ്വരൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മാസക്കാലയളവിൽ അന്തരിച്ച സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും, നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്കും മൗന പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിൽ ശ്രീമതി മായാ സുന്ദരേശ്വരൻ 16-5-24 ന് കൂടിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഗുഗിൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കു വെച്ചു . സെക്രട്ടറി സി.ജി.മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മിനിട്ട്സും ട്രഷറർ മോഹൻ ദാസ് അവതരിപ്പിച്ച വരവ്, ചിലവ് കണക്കുളും യോഗം പാസ്സാക്കി.

27-4-24 നും, 16-5-24 നും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി കൂടിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും. തുളസീദളം പുരസ്കാരം, പ്രതിനിധസഭ മീറ്റിങ്ങ്, കേന്ദ്ര വാർഷികം എന്നിവ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. ജൂൺ 2ാം തിയ്യതി നടത്തുവാൻ പോകുന്ന പ്രതിനിധി സഭ യോഗത്തിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖയിൽ നിന്നും 15 പേർ പങ്കെടുക്കുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ശാഖയുടെ വാർഷികം സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ നടത്തുവാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി . വാർഷികത്തിൻ്റെ നടപടികൾ ചെയ്യുവാൻ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരെ യോഗം ചുമതലപ്പെടുത്തി.
ക്ഷേമനിധി നടത്തി.
വി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നന്ദിയോടെ യോഗം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.ടെ യോഗം 6.00 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.
സെക്രട്ടറി/ പിഷാരോടി സമാജം
ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാഖ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *