ചെന്നൈ ശാഖയുടെ മാർച്ച് മാസ യോഗം

ചെന്നൈ ശാഖയുടെ മാർച്ച് മാസ യോഗം 24-03-24നു അമ്പത്തൂരുള്ള ശ്രീ രാജകുമാറിന്റെ വസതിയിൽ മാസ്റ്റർ അനിരുദ്ധിന്റെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു.

എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുയോഗം നടത്തണമെന്നും പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമാജം പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ചെന്നൈ ശാഖയുടെ യോഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വരുന്നതിൽ ശ്രീ സുകുമാരൻ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും സ്കൂൾ തുറന്നതിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ദിവസം വാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്താമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീ രാജകുമാറിന്റെ മധുരമായ ഒരു ഗാനം എല്ലാ അംഗങ്ങളും ആസ്വദിച്ചു.

ശ്രീ സുകുമാരന്റെ നന്ദി പ്രകാശനത്തോടുകൂടി മാർച്ച് മാസത്തെ യോഗം പരിസമാപിച്ചു.

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *