തൃക്കൂർ പിഷാരത്ത് സുശീല പിഷാരസ്യാർ

Thrikkoor Pisharath(Mankuttipadath Thekke Pisharam) Susheela Pisharasiar(86) expired today, 01-02-2022  at 1.40 pm due to old age ailments.

Husband: Late Chenganikkatt Pisharath Ramakrishnan(Rama Pisharody)

Children: Krishnan, Jaya, Ramachandran

In laws: Krishnakumari(Arakkal Pisharam), Shakthidharan(Mankuttipadath Pisharam), Rekha(Mahadevamangalam Pisharam)

 

3+

9 thoughts on “തൃക്കൂർ പിഷാരത്ത് സുശീല പിഷാരസ്യാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *