ഇന്ന് അദ്ധ്യാപക ദിനം

മഹത്തുക്കളും വിഖ്യാതരുമായ അദ്ധ്യാപകരെക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമുദായമാണ് നമ്മുടേത്.

എല്ലാ മഹാഗുരുനാഥൻമാരെയും ആദരപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ അദ്ധ്യാപകരായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും വിരമിച്ചവർക്കും ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

 

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
പിഷാരോടി സമാജം

Legends

2+

One thought on “ഇന്ന് അദ്ധ്യാപക ദിനം

  1. എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാരേയും ആദരിക്കുന്നു, നമസ്കരിക്കുന്നു, നമിക്കുന്നു

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *