ആരതി മോഹനന് എഴാം റാങ്ക്

ആരതി മോഹനന് എഴാം റാങ്ക്.

ആരതി മോഹനന് കാലികറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2021-2022 ൽ നടത്തിയ M.Sc Physics പരീക്ഷയിൽ എഴാം റാങ്ക് ലഭിച്ചു.

ആരതി പട്ടാമ്പി ശാഖയിലെ ഞാങ്ങാട്ടിരി പിഷാരത്തെ മോഹനന്റെയും തൃപ്പറ്റ പിഷാരത്തെ ധന്യയുടെയും മകളാണ്.

ഭർത്താവ് അന്നമനട കല്ലൂർ പിഷാരത്തെ ഹരികൃഷ്ണൻ.

സഹോദരൻ അരവിന്ദ് plus 2 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.

ആരതിക്ക് പിഷാരോടി സമാജത്തിന്റെയും വെബ് സൈറ്റിന്റെയും തുളസീ ദളത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

15+

5 thoughts on “ആരതി മോഹനന് എഴാം റാങ്ക്

  1. 👏👏👏
    Well done! Aarathi..
    Congratulations on your well deserved achievement. Wishing you for more success in future. God bless you.
    🌷🌹💐

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *