ഗീതിക പ്രദീപ്

ഗീതിക പ്രദീപ് (14) വയലിൻ വാദനത്തിൽ കാസർകോഡ് ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് നേടി . CHSS ചാത്തഞ്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.
അച്ഛൻ : കണ്ണനൂർ പിഷാരത്ത് പ്രദീപ്
‘അമ്മ: മഹാദേവമംഗലം പിഷാരത്ത് ശ്രീകല
പട്ടാമ്പി ശാഖ

 

5+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *