കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-7

മുതിർന്നവർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

ഏഴാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്

ഉമാദേവി ടി പി
63 വയസ്സ്
തൊണ്ടിയന്നൂർ പിഷാരം
ചെന്നൈ ശാഖ


 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *