കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-6

മുതിർന്നവർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

ആറാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്

പ്രസന്ന ശിവദാസ്
56 വയസ്സ്
തിരുവത്ര പിഷാരം
ഡൽഹി ശാഖ

Painting by Prasanna Sivadas

 

0

One thought on “കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *