കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-5

മുതിർന്നവർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

അഞ്ചാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്

പി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി
66 വയസ്സ്
പെരുമ്പോടത്ത്, അയ്യമ്പിള്ളി
ചൊവ്വര ശാഖ


 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *