കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-4

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

നാലാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്

ബാലകൃഷ്ണ പിഷാരോടി
90 വയസ്സ്
വടക്കേ പിഷാരം, പെരുമ്പിള്ളി
എറണാകുളം ശാഖ

Drawing by Balakrishna Pisharody

 

0

One thought on “കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-4

  1. അഭിനന്ദനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *