സൗമ്യബാലഗോപാലൻറെ ഭരതനാട്യം

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 17/02/2020
6:00 pm - 8:00 pm

Categories No Categories


സൗമ്യബാലഗോപാലൻറെ ഭരതനാട്യം ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് , ഫെബ്രുവരി 17 നു വടക്കുംനാഥ സന്നിധിയിൽ.

ഏവരെയും സൗമ്യ ക്ഷണിക്കുന്നു.

One thought on “സൗമ്യബാലഗോപാലൻറെ ഭരതനാട്യം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *