കോവിഡ് ദിന ഛായാഗ്രഹണം

There are many talented photographers among our younger generation. Here is an occasion to showcase their talents.

Jyolsna Ravi, Chengara Pisharam
Ashwathy Jayarajan, D/o. K P Jayarajan, Bangalore Sakha
Mrs. Sreelakshmi Prasad, Alathur Pisharam, W/o. Prasad Kuruvattur Pisharam, Vallappuzha – Pattambi Sakha
Ajay Krishnan
S/o. Santhosh Karoor Pisharam & Anitha Manalady Pisharam
Ajay Krishnan
S/o. Santhosh Karoor Pisharam & Anitha Manalady Pisharam
Ajay Krishnan
S/o. Santhosh Karoor Pisharam & Anitha Manalady Pisharam
Ajay Krishnan
S/o. Santhosh Karoor Pisharam & Anitha Manalady Pisharam
Ajay Krishnan
S/o. Santhosh Karoor Pisharam & Anitha Manalady Pisharam
Dhanya Sreekanth, Dubai, Anayath Pisharam, Velappaya.
Phography by Gautam Nandakumar(17 Yrs), Appamkalam Pisharam
S/o. Nandakumar, Govindapuram Pisharam & Bindu Nandakumar, Appamkalam Pisharam – Mumbai Shakha
Phography by Gautam Nandakumar(17 Yrs), Appamkalam Pisharam
S/o. Nandakumar, Govindapuram Pisharam & Bindu Nandakumar, Appamkalam Pisharam – Mumbai Shakha
Phography by Gautam Nandakumar(17 Yrs), Appamkalam Pisharam
S/o. Nandakumar, Govindapuram Pisharam & Bindu Nandakumar, Appamkalam Pisharam – Mumbai Shakha
Phography by Gautam Nandakumar(17 Yrs), Appamkalam Pisharam
S/o. Nandakumar, Govindapuram Pisharam & Bindu Nandakumar, Appamkalam Pisharam – Mumbai Shakha
Sreelakshmi.S(17 years)
D/o Sreekumar Anayath pisharam,Velappaya &Seethalakshmi Mahadevamangalam Pisharam,Shornur

To go to other pages, please click on the link below

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *