ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം – എ പി സി പിഷാരോടി

1+

2 thoughts on “ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം – എ പി സി പിഷാരോടി

  1. ചെന്താമര പിഷാരടിയുടെ സ്മരണ എപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സജീവം

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *