.

വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തത്തുന്ന ഒരു പംക്തി ഇന്ന് വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Ram Pisharody

https://youtu.be/1lGjg3KZ8Ig
Click on this link to view video – https://youtu.be/1lGjg3KZ8Ig
Ram is son of Dr. Nandakumar , Pazhayannur Thekkootu Pisharam and Dr. Sandhya(D/o of T P Narayanan & Vijayalakshmi), “Anushakti”, Palakkad.

Ananya Satish Pisharody

D/o. Satish Pisharody Panangattukara Pisharam and Geetha Sukapurath Pisharam

Anirudh PP

Anirudh PP Age -4.5yrs
Chennai Sakha S/o.Ajith.D, Trivikramapuram Pisharam,Kalluvazhi, Palakkad &
Amritha PP, Padinjathara Pisharam,Kuthanur,Palakkad

Arjun Nandakumar

Arjun Nandakumar
S/o Nandakumar A P & Supriya S Deepa Nivas kottayi
7+