നവതി ആശംസകൾ

4+

5 thoughts on “നവതി ആശംസകൾ

  1. ഇന്ന് നവതി ആഘോഷിക്കുന്ന രുഗ്മിണി പിഷാരസ്യാർക്ക് ആശംസകൾ

    0
  2. രുഗ്മിണിച്ചേച്ചിക്ക് നവതി ആശംസകൾ 🌹🙏
    ചെങ്ങാനിക്കാട്ടു ദേവകിയുടെ(അമ്മിണി)മക്കൾ ഗോപിനാഥൻ, ശ്രീദേവി, രഘുനാഥൻ
    കുടുംബങ്ങളും

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *