നവതിയുടെ നിറവിൽ അച്യുത പിഷാരോടി

കൊടുമുണ്ട പിഷാരത്ത് അച്യുത പിഷാരോടിയുടെ നവതി(തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാൾ) ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു.

To see more photos of the function, pl click on the link below.

https://photos.app.goo.gl/6JuYGGTFJCvxKHJt8

2+

3 thoughts on “നവതിയുടെ നിറവിൽ അച്യുത പിഷാരോടി

  1. നവതി ആശംസകൾ . ആയുരാരോഗ്യത്തിനായി ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

    0
  2. അച്ച്യുതമ്മാമന്ന് നവതി ആരംസകൾ. ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ ഇനിയും ജീവതം നയിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *