തുള്ളൽ കലാകാരൻ പരേതനായ കോങ്ങാട് അച്യുത പിഷാരോടിയുമായുള്ള അഭിമുഖം

പ്രശസ്ത തുള്ളൽ കലാകാരൻ പരേതനായ കോങ്ങാട് അച്യുത പിഷാരോടിയുമായുള്ള അനാമിക വിഷന്റെ 2014ൽ ചിത്രീകരിച്ച അഭിമുഖം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.

അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഓട്ടൻ തുള്ളൽ

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *