ദ്വാരകാധീശൻ

പൂർണ്ണത്രയീശ സ്തുതിക്ക് നൃത്താവിഷ്കാരവുമായി അഡ്വ. സൗമ്യ ബാലഗോപാൽ

5+

One thought on “ദ്വാരകാധീശൻ

  1. ഗാനവും, ഗാനരചനയും വാദ്ധ്യവും ഗംഭീരം. Dance ആണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഗംഭീരം. Congrats Sowmya. Congrats.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *