ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ദിവസവും മാല കെട്ടുന്ന ഷാരസ്യാർ

ഗുരുവായൂർ കാളാട്ട് പിഷാരത്ത്  ചിന്നമണി പിഷാരസ്യാർ 60 വർഷമായി ഉണ്ണിക്കണ്ണന് തുളസിക്കതിർ മാലകൾ കെട്ടുന്നു.

 

ഈയിടെ ഒരു ലോക്കൽ ചാനലിൽ കാണിച്ച ഫീച്ചർ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു.

2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *