അമ്മയും മകനും പകരും സ്നേഹപാഠം

Report of Body Donation of Late Kannanur Pisharath Nalini Pisharasiar and son Swami Vidyanandapuri(Ramanathan) appeared in leading News papers.

1+

2 thoughts on “അമ്മയും മകനും പകരും സ്നേഹപാഠം

  1. ഇതൊരു സത്കര്മമാണ്. നല്ല ഒരു സന്ദേശവും ! കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാശയമാണിത്. അങ്ങിനെതന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *