ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന 30 സാമാന്യ തത്ത്വങ്ങൾ

ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന 30 സാമാന്യ തത്ത്വങ്ങൾ ശ്രീ കെ പി രവീന്ദ്രൻ നമുക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നു.

Raveendran K P

11+

One thought on “ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന 30 സാമാന്യ തത്ത്വങ്ങൾ

  1. വളരെ നല്ലതത്വങ്ങൾ. രവീന്ദ്രന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *