കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-3

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

മൂന്നാം ദിനം നമുക്കു മുമ്പിൽ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത് ശ്രീഹരി, കാറളം കൈനില പിഷാരം , ഡൽഹി ശാഖ

Painting by K P Sreehari, Delhi

 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *