കരവിരുതിന്റെ കലാചാരുത-1

മുതിർന്നവർക്കൊരുക്കൊരു ചിത്രരചനാ മത്സരം

ഒന്നാം ദിനം

തേവർക്ക് മാലകെട്ടുന്ന കൈകളാൽ 98 വയസ്സായ മുത്തച്ഛൻ തീർത്ത കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൻറെ ഗണപതിക്കയ്യാവുന്നു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ വരെ ഞങ്ങൾക്കു കിട്ടിയ രചനകൾ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ തിരശ്ശീല നീക്കി നിറച്ചാർത്തേകും.

ഇനിയുള്ള എട്ടു ദിനങ്ങൾ ഇവരുടെതാണ്.

കാത്തിരിക്കുക.

Drawing by Parakkadav Karunakara Pisharody, 98 years


 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *