നിറമാല ചരിതം

 

 

രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് സമാജം നടത്തിയ നിറമാലയുടെ പിന്നാമ്പുറക്കാഴ്ചകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീ വിജയൻ ആലങ്ങാട് എഴുതുന്നു, ‘നിറമാല ചരിതം’.

 

‘നിറമാല ചരിതം’ ഉടൻ പരമ്പരയായി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 

ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.

 

വരൂ, സന്ദർശിക്കൂ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *