കോഴിക്കോട് ശാഖ ഏപ്രിൽ മാസ യോഗം- Cancelled

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 12/04/2020
2:00 pm - 5:00 pm

Location
kozhikode

Categories


This meeting is cancelled due to Complete Lock down.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ യോഗം 12-04-2020 നു ഭരത പിഷാരടിയുടെ (വിനോദിനി ഭരതൻ) ഭവനമായ “ഹരി വാസ”ത്തിൽ വെച്ചു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ചേരുന്നതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *