Chennai

No. of Members  44
Patron NIL
President P Karunakara Pisharody Emai: karunakaranfpa@gmail.com
Vice President NIL
Secretary Gopinathan Mungath
Emai: gopinathan.mungath@gmail.com
Jo. Secretary Bijoy Bhaskaran
Treasurer Ajit Krishnan, T Ajit Krishnan. Flat A-1, first floor, G block,  No. 115, 9th street, Annanagar East, Chennai-600102. Mob: 9444524537  email: ajith_pisharoty@yahoo.com
2+