പ്രൊഫ: എം.പി.വാസുദേവപിഷാരടി (ഒറ്റപ്പാലം) യുടെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൂടെ ഖസാക്കിലേക്കൊരു യാത്ര

                                        By Suresh Babu,  Vilayil ” ആദ്യമായിഅസ്തിത്വദു:ഖം അനുഭവിച്ചഒരാൾഭാഗവതത്തിലുണ്ട് പറയാമോ അതാരാണെന്ന്?” ഒരു സപ്താഹവേദിയിൽ നിന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം . അത് കേട്ട് സദസ്സൊന്ന് പരുങ്ങി. ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാനുള്ള അദ്ധ്യാപന പാടവത്തിനുള്ള തെളിവായി ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദ്യം ആവർത്തിക്ക പ്പെട്ടു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ആവിർഭവിച്ച Existantialism എന്ന സിദ്ധാന്തം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ക്ക് മുമ്പുതന്നെ വ്യാസർ ഭാഗവത ത്തിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫ: എം.പി.വാസുദേവപിഷാരടി (ഒറ്റപ്പാലം) യുടെ ഭാഗവത സപ്താഹ മാണ് സന്ദർഭം .പണ്ഡിതോപമമായി തന്നെ അസ്തിത്വവാദ സിദ്ധാന്തം ചുരുങ്ങിയ…

"പ്രൊഫ: എം.പി.വാസുദേവപിഷാരടി (ഒറ്റപ്പാലം) യുടെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൂടെ ഖസാക്കിലേക്കൊരു യാത്ര"

Travelogue

“നിലവിട്ട നിലയിൽ” കന്നി യാത്രയും കാണാക്കഴ്ചയും                                                                                                     -ചെറുകര വിജയൻ അരപ്പട്ട കെട്ടി അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കൽ, അടിയന്തിര വാതായനങ്ങൾ, ജീവവായു എന്നിവ ലഭിയ്ക്കൽ തുടങ്ങി പലതും ആകർഷണീയരായ സുന്ദരിമാരാൽ വ്യായാമ ശൈലിയിൽ… ഇൻഡിഗോ എന്ന ഇന്ത്യാഗോ വിശദമാക്കി.…

"Travelogue"