75+

പുതുവത്സരാശംസകൾ

ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് പിഷാരോടി സമാജം.

കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഒരുമയും കുടുംബങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ഒരുമയും പൂർവ്വാധികം ദൃഢമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ പുതുവത്സര പ്രതിജ്ഞ.  

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിലെ നന്മയും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുക എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം

എല്ലാവർക്കും എന്റെ നവവത്സരാശംസകൾ !!

കെ പി ഹരികൃഷ്ണൻ, ജന. സെക്രട്ടറി


പരിപോഷകർ

No items found.

Latest Updates

No items found.

Marriages

No items found.

Matrimonial

No items found.

Obituary

രാധ പിഷാരസ്യാർ

കൂത്താട്ടുകുളം ഇടയാർ ആനന്ദഭവനം പരേതനായ നാരായണ പിഷാരടിയുടെ ഭാര്യ രാധ പിഷാരസ്യാർ, 72 വയസ്സ്,(പുരമുണ്ടേക്കാട്ട് പിഷാരം, വട്ടംകുളം ) ഇന്ന്...

Literature

No items found.

Legends

No items found.

Famous

No items found.

Shining Stars

No items found.

Gems

No items found.

Governing Council

No items found.