കോങ്ങാട് ശാഖ 2020 മാർച്ച് മാസ യോഗം

കോങ്ങാട് ശാഖയുടെ മാർച്ച് മാസത്തെ യോഗം ഇന്ന്, 09-03-2020 മണ്ണമ്പറ്റ മഠത്തിൽ പിഷാരത്തു വെച്ചു നടന്നു.

അനിൽ ആതിര ദമ്പതികളുടെ കുട്ടിയുടെ (ചിന്മയി)(ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മായ ദമ്പതികളുടെ പേരക്കുട്ടി) ഒന്നാംപിറന്നാൾ ആഘോഷം കൂടിയായതിനാൽ മറ്റു പല ശാഖംഗങ്ങളും സമുദായാംഗങ്ങളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

റിപ്പോർട്ടും കണക്കും വായിച്ചു പാസ്സാക്കിയ ശേഷം അദ്ധൃക്ഷൻ ശാഖാ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചു.

ശ്രീ ഹരിദാസൻ കേന്ദ്ര മീറ്റിങ്ങിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും ചിന്മയിക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു.

ശ്രീ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ നന്ദി പ്രകടനത്തോടെ യോഗം അവസാനിച്ചു.

2+

One thought on “കോങ്ങാട് ശാഖ 2020 മാർച്ച് മാസ യോഗം

  1. കോങ്ങാട് ശാഖക്ക് പ്രത്ത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *