വിജയപിഷാരസ്യാർ

മുളകുന്നത്തുകാവ് പടിഞ്ഞാറേ പിഷാരത്ത് വിജയപിഷാരസ്യാർ, 93 വയസ്സ്, ഇന്ന്, 27-10-2019 രാവിലെ 10.30ന്ന് അന്തരിച്ചു.
ഭർത്താവ്: മുളകുന്നത്തുകാവ് കിഴക്കേ പിഷാരത്തു് പരേതനായ നാരായണൻകുട്ടി പിഷാരോടി
മക്കൾ: ശോഭ, രാമൻ, കൃഷ്ണൻ, നാരായണൻ
മരുമക്കൾ: പരേതനായ മാധവൻ, ശോഭ, രമ, രതി
സംസ്കാരം ഇന്ന് 4 മണിക്ക്

0

5 thoughts on “വിജയപിഷാരസ്യാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *