സുനന്ദ പിഷാരസ്യാർ

ആററൂർ പിഷാരത്ത് സുനന്ദ പിഷാരസ്യാർ (80)ഇന്ന്, 04-04-2020, വെളുപ്പിന് അന്തരിച്ചു.

സഹോദരങ്ങൾ: സരസ്വതി പിഷാരസ്യാർ, പരേതയായ നളിനി പിഷാരസ്യാർ, പരേതയായ ശ്രീദേവി പിഷാരസ്യാർ, ആനന്ദം, താമരാക്ഷൻ, ശോഭ, ഗീത.

സംസ്ക്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12ന് ആററൂർ പിഷാരത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

1+

6 thoughts on “സുനന്ദ പിഷാരസ്യാർ

  1. She was my cousin at the second remove, that is, my mother’s mother’s younger sister’s daughter’s daughter. She was my close friend since 1956 when I started living in Attur. She had EXTRAORDINARY taste for music. We were closely associated in the appreciation of Carnatic and Hindusthani classical music, as well as film songs. An association of 64 years frim the time when I was 11 years old has ended. I have no words for expressing my feelings

    0
  2. Heartfelt condolences to the bereaved family of Sunanda Pisharasyar. May her soul rest in eternal peace

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *