ഇന്ദിരാദേവി പിഷാരസ്യാർ

കടുത്തുരുത്തി കൈലാസ പുരത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ദിരാദേവി പിഷാരസ്യാർ (75) 21-05-2020നു അന്തരിച്ചു.
മകൻ: K.R. ബാലകൃഷ്ണൻ

സംസ്കാരം ഇന്ന് വ്യാഴം 2pmനു “മാധവിമന്ദിരം” വീട്ടുവളപ്പിൽ

0

4 thoughts on “ഇന്ദിരാദേവി പിഷാരസ്യാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *