ടി പി ചന്ദ്രേശേഖരൻ

പഴയന്നൂർ തെക്കൂട്ട് പിഷാരത്ത് ചന്ദ്രശേഖരൻ, 80 വയസ്സ്, ഇന്നെലെ, 23-12-2020 നു രാത്രി നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ: തിരുമാറാടി മാമ്പിള്ളിൽ പിഷാരത്ത് പ്രസൂന

മക്കൾ: ദീപ, ആശ, അജിത്ത്

മരുമക്കൾ : ജയൻ, ദിലീപൻ , അഞ്ജന

പേരക്കുട്ടികൾ: ഗായത്രി , നിരഞ്ജന, നീരജ് , അഭിനവ്

സംസ്കാരം ഇന്ന് .

1+

7 thoughts on “ടി പി ചന്ദ്രേശേഖരൻ

  1. ആദരാജ്ഞലികൾ 🌹, പരേതന്ടെ ആത്മാവിന് നിത്യയശാന്തിക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

    0
  2. To,
    Prasoona, Deepa, Asha & Ajith, Our heartfelt condolence on the demise of CHANDRETTAN and our prayers are with all of you to overcome the saddest situation.

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *