പത്മിനി പിഷാരസ്യാർ

മാങ്കുറ്റിപ്പാടം: അഞ്ചേരി പിഷാരത്ത് ചന്ദ്രശേഖര പിഷാരടിയുടെ പത്നി പത്മിനി പിഷാരസ്യാർ (മേക്കാട്ട് പിഷാരം) ഇന്ന് , 05-06-2019 രാവിലെ അന്തരിച്ചു
മകൻ: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
മരുമകൾ: ബിന്ദിയ

സംസ്കാര സമയം അറിവായിട്ടില്ല

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *