കല്ലുവഴി തെക്കേപ്പാട്ടു പിഷാരത്ത് അമ്മിണി പിഷാരസ്യാർ

കല്ലുവഴി തെക്കേപ്പാട്ടു പിഷാരത്ത് അമ്മിണി എന്ന പാർവതി പിഷാരസ്യാർ 27/05/2019 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10.17ന് അന്തരിച്ചു.
ഭർത്താവ്: തലയിണക്കാട് പിഷാരത്ത് പരേതനായ നാരായണപിഷാരോടി.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *