വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖാ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും

വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖാ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും ഇന്ന് 2019 സെപ്തംബർ 14 നു താഴെപ്പറയുന്ന പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെടുന്നു.

പതാകയുയർത്തി പരിപാടികൾക്ക് രാവിലെ തുടക്കമായി

Click on the photo to see the entire day’s events in Gallery

To see more photos of the event, please click the Gallery link below

Samajam Picture Gallery

വടക്കാഞ്ചേരി ശാഖാ വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും 2019

 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *