കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി 2019-20

കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ,  “ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി 2019-20” ലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകൾ വെബ് സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ട് പൂരിപ്പിച്ചയാക്കേണ്ടതാണ്

Link to the site

1+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *