ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്‌താഹ യജ്ഞ0

യജ്ഞയാചാര്യൻ ശ്രീ രാജൻ രാഘവന്റെ ഭാഗവത സപ്താഹം ആഗസ്ത് 8 മുതൽ 15 വരെ മാണിക്യമംഗലം ശ്രീ കാർത്ത്യായനി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *