ശ്രുതികൃഷ്ണയും സംഘവും

ശ്രുതികൃഷ്ണയും സംഘവും ഒപ്പന ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി. Ist Prize / A Grade

പാലക്കാട് ലയൺസ്‌ സ്‌കൂൾ(14 വയസ്സ്) വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് .
അച്ഛൻ : ഗോവിന്ദാപുരം പിഷാരത്ത് കൃഷ്ണ പ്രസാദ്
അമ്മ: കുത്തന്നൂർ പടിഞ്ഞാറേത്തറ പിഷാരത്ത് സിന്ധു
കോങ്ങാട് ശാഖ

 

4+

2 thoughts on “ശ്രുതികൃഷ്ണയും സംഘവും

  1. ശ്രൂതിക്കും സംഘത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *