ശ്രിയ .ആർ

ശ്രിയ .ആർ
വയസ്: 12
IT മേള മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് – First Agrade
മലയാളം കഥാരചന- A grade
സംസ്‌കൃതോത്സവം പ്രശ്നോത്തരി – മൂന്നാം സ്ഥാനം A grade.
സമസ്യാപൂരണം ; A grade
വിദ്യാരംഗം ആസ്വാദന കുറിപ്പ് – മൂന്നാം സ്ഥാനം.
സബ് ജില്ല . കുറവിലങ്ങാട്

SSVUP സ്‌കൂൾ കൊല്ലറ
അച്ഛൻ: രാധാകൃഷ്ണൻ, കുന്നത്ത് പിഷാരം , മേമ്മുറി
അമ്മ: ബീന
കോട്ടയം ശാഖ

To see the full list please click http://www.pisharodysamajam.com/school-kalolsvam/ page

4+

One thought on “ശ്രിയ .ആർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *