ശ്രിത. ആർ

ശ്രിത .ആർ
വയസ്സ്: 7
ആംഗ്യപ്പാട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് – A grade
കുറവിലങ്ങാട് സബ്‌ജില്ല
SSVUP സ്‌കൂൾ കൊല്ലറ
അച്ഛൻ: രാധാകൃഷ്ണൻ, കുന്നത്ത് പിഷാരം , മേമ്മുറി
അമ്മ: ബീന
കോട്ടയം ശാഖ

To see the full list please click http://www.pisharodysamajam.com/school-kalolsvam/ page

5+

One thought on “ശ്രിത. ആർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *